Se alla

Budgeten – en liberal framgång

Största satsningarna någonsin i Nacka

Onsdag 20 oktober 2021

Nacka går som tåget! Aldrig har så stora satsningar gjorts som nu och det inom alla delar av kommunens verksamheter – från grundskolan och gymnasiet till trygghets- och klimatsatsningar. De liberala framstegen i årets budget är tydliga och det är med stolthet som Liberalerna därför röstar för den.

Bakgrund

Alliansens fokus på en välskött kommunekonomi har återigen gett resultat. Alla nämnder har hållit sin budget och överskottet från 2021 är stort. Till detta så har allt fler människor flyttat till Nacka vilket leder till ökade skatteintäkter. Även andra faktorer, så som ökade stadsbidrag, har spelat viss roll i att skapa det bästa utgångsläget för en Nackabudget någonsin.

Även om budgeten är välbalanserad och full med liberala idéer och tillskott så finns det ett antal frågor vi särskilt vill lyfta som stora liberala framsteg.

Skolan

Liberalerna sätter alltid skolan först! Så även denna gång. Liberalerna är Nackas skolparti och har som utgångsläge att särskilt grundskolan ska få ökade resurser för att säkerställa jämlikheten och kvaliteten i Nackas skolor. Detta ger resultat – grundskolans skolcheck höjs med hela 3% jämfört med föregående år samtidigt som gymnasiet och förskolan får tillskott på 1.5% respektive 2%.

Totalt ökar budgeten för utbildning med 112 Mkr (miljoner kronor). Satsningarna omfattar förutom förskolan, grundskolan och gymnasiet bland annat en 9%-ig ökning av pedagogisk omsorg och 3.7 Mkr till vuxenutbildning (varav 2.3 Mkr till SFI) för att ytterligare säkerställa att Nackaborna har tillgång till bra utbildning från barnsben till vuxen ålder. 6,6 Mkr till elever med behov av extra stöd samt 5 Mkr till Vercity för kvalitetsutveckling av digitala läromedel samt för att veka för högskoleutbildning i Nacka.

Tryggheten

Nackaborna känner sig allt tryggare i sina bostadsområden men många personer upplever fortfarande en otrygghet, i synnerhet i vissa områden eller i samband med t.ex. tunnlar eller dålig belysning. Därför lanseras i budgeten ett rekordstort trygghetspaket för 20 Mkr med fokus på att förebygga brott och öka tryggheten i Nacka. Bland de största satsningarna är införandet av kommunvakter, som kommer att kunna åka runt i Nacka och vistas i de områden där behov uppstår. Det kommer att återkommande vara samma vakter, vilket innebär att de skapar en relation till invånarna och platserna de verkar i.

Andra satsningar involverar exempelvis att bygga bort otrygga passager och öka belysningen av de platser Nackaborna anmäler som otrygga, en utökad avhopparverksamhet för kriminella och förebyggande verksamhet för unga. Samtliga av dessa satsningar sker utöver de sex miljoner i trygghetspaketet från 2018.

Psykisk ohälsa bland unga och droganvändning

Nackas ungdomar mår bättre än i resten av övriga Stockholm men psykisk ohälsa är ett ökande problem, i synnerhet bland tjejer. Därför riktas nu resurser för att motarbeta detta, bland annat satsas 5 Mkr på en förbättrad öppenvård för unga, 1.5 Mkr i förebyggande verksamhet för unga och 2.7 Mkr på att motarbeta hedersförtryck och våld i nära relationer.

Droganvändningen bland unga i Nacka måste också motarbetas. Många Nackaungdomar har testat narkotika och alkoholdrickandet bland ungdomar är också problematiskt, trots att det minskar. Alliansen beviljade därför 6 Mkr ur framtidsfonderna för projekt som motarbetar droganvändning bland unga, så som fler meningsfulla aktiviteter för ungdomar och ett uppsökande arbete för att inkludera dem som idag inte deltar i några fritidsaktiviteter.

Klimat, natur och miljö

Liberalerna har länge drivit frågan om att fler kommunala fastigheter ska ha solceller på taken och nu satsar 24 Mkr över tre år på att många nya solceller ska uppföras. Detta kommer på sikt att vara självfinansierande men framförallt så är det en viktig ren energikälla som minskar kommunens påverkan på klimatet. Liberalerna i Nacka har också drivit frågan om fler laddstolpar för elbilar på kommunala anläggningar och på allmän plats och även detta har prioriterats i budgeten. På så sätt tar vi ansvar inte bara för klimatet utan också för en förbättrad trafiksituation då vi förbereder kommunen för elbilarnas intåg på våra vägar. Ytterligare resurser har lagts undan på att fräscha upp Nackas utomhusmiljöer med alltifrån ökad blomplantering och skräpplockning till fler lagade potthål.

Andra stora investeringar som inkluderas i budgeten är kopplat till de ansvarsområden Liberalerna har i kommunen. Bland annat kommer Sickla skola att uppföras för 235 Mkr kronor vilket kommer att vara ett positivt och nödvändigt tillskott i området, samtidigt som Multihallen i Fisksätra med sin kostnad på 146 Mkr kronor är en investering för framtiden såväl ur ett integrations- som ett fritidsperspektiv.

Skattesänkning

Liberalerna i Nackas främsta målsättning är hög kvalitet i verksamheterna och ett stabilt resultat. Denna budget har tillgodosett båda dessa saker och det är därför med glädje vi kan meddela att kommunskatten i Nacka sänks med 25 öre. Det innebär att kommunskatten nu hamnar under 18kr per intjänad hundralapp. Vi tycker att det ska löna sig att arbeta och att det är positivt med sänkt skatt för arbetare och företagare i Nacka. Vi ger Nackaborna mer pengar i fickan som de själva kan välja hur de vill göra med.

Liberalerna levererar!