Se alla

Tisdag 12 oktober 2021

Nu satsar Nacka inför framtiden – Nackabornas trygghet prioriteras

Under tisdagen fattade kommunstyrelsens arbetsutskott beslutet att tilldela medel ur framtidsfonderna till ett antal projekt som förbättrar livskvaliteten för Nackaborna. Liberalerna vill särskilt lyfta fyra av dessa projekt:

Vercity – 6 000 000 kr under 3 år

Detta projekt har tre huvudsyften: att lägga grunderna för att Nacka ska kunna erbjuda högre utbildning, att inrätta en lärarutbildning i kommunen och att utveckla lärande genom innovation, utveckling och digitalisering. Samtliga förslag stärker Nacka som kommun genom att minska antalet ungdomar som söker sig ut ur kommunen för högre utbildning samtidigt som lärarbristen minskar och Nacka kan ligga i täten för en modern och effektiv skola. I och med att Nacka idag har en välfungerande skolgång från förskola till vuxenutbildning blir högre utbildning en naturlig fortsättning i denna process för att öka attraktiviteten som skolkommun.

Kompetenshöjning kring kunder med komplexa behov – 1 364 000 kr

Avsikten med projektet är att utveckla personalens kunskaper kring och ge dem verktyg för när personer med funktionsnedsättning har komplexa behov eller exempelvis utåtagerande beteende. Projektet bedöms leda till en bättre vård och omsorg för personer med LSS vilket är positivt inte bara för kunderna som förväntas få högre välmående utan också för personalen som då lättare kan finna trygghet i sitt arbetsliv. Ur en liberal synvinkel är denna satsning en viktig jämlikhetsåtgärd.

Kommunvakter – 6 000 000 kr under 2 år

Avgränsningen mellan satsningen på kommunvakter och kommunens övriga insatser på fältet i form av Polarverksamhet och trygghetsvärdar är att Polarverksamheten är ungdomsinriktad och uppsökande och trygghetsvärdarna jobbar lokalt endast i Orminge och Fisksätra kopplat till de fastighetsbolag som delfinansierar dem. Polisen rycker endast ut när de får information om ett pågående brott. Tanken med denna insats är att den skall vara integrerad med övriga insatser, men dess unikum är att man kan kunna vara stationära på platser som blir brottsdrabbade av tillfälliga art och som flyttar runt i kommunen. De skall åka i en bil som med dekaler tydligt visar att de är kommunvakter som arbetar på kommunens uppdrag.

Tillsammans för ett drogfritt Nacka för unga – 1 500 000 kr

Syftet med projektet är att skapa en meningsfull fritid för Nackas barn och unga, vilket pekas ut som en nyckelfaktor till att minska risken för att utveckla drogproblematik. Dessa aktiviteter kan innefatta mentorsprogram, samtalsstöd från religiösa samfund och diverse sommaraktiviteter. Fokus kommer att ligga på att barn och unga som idag inte deltar i exempelvis föreningsaktiviteter. Dessa kommer att nås genom bland andra civilsamhället, fritidsledare, polarna och trygghetsvärdarna. Med detta projekt hoppas vi kunna minska droganvändningen i Nacka och samtidigt minska nyrekryteringen av unga till drogrelaterad verksamhet.

”Liberalerna vill särskilt lyfta satsningarna som görs inom det drogförebyggande området. Vi måste motverka att både fler och yngre använder droger och rekryteras för att utföra brottsliga handlingar. Civilsamhället blir en av flera viktiga samarbetspartners i detta.”

Gunilla Grudevall-Steen
Kommunalråd och ordförande i BRÅ