Se alla

Utbildning och kultur

Skolan ska se varje individ och ge de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande. Det arbetet börjar redan i förskolan! Tankens och ordets frihet är grunden för en liberal kulturpolitik. Vi vill förbättra förutsättningarna för det konstnärliga skapandet och för den enskildes bildning.

Liberalerna vill:

 

 • Bevara valfrihet och mångfald – nej till regeringens förslag till vinsttak i skolan
 • Utreda syskonförtur till kommunala skolor F-6 och införa om möjligt
 • Rätt till 30 timmars förskola för barn till föräldralediga och arbetslösa
 • Det ska också finnas små förskolor med få avdelningar
 • Nej till nya religiösa friskolor
 • Fortsatt högkvalitativ utbildning i Nackas skolor med regelbunden uppföljning
 • Kvalificerad personal med rätt utbildning i skolan, fortsatt satsning på karriär för lärare med t.ex. vidareutbildning och huvudlärare
 • Återinför speciallärare för mer individanpassad undervisning
 • Mindre administration för lärare.
 • Garantera likvärdigheten i betygsättningen, t.ex. med central rättning av nationella prov.
 • Satsning på läsning och skolbibliotek – grunden för all inlärning
 • Rätt till lovskola för alla som behöver
 • Tätare koppling mellan skola och arbetsliv genom t.ex. prao för alla högstadieelever
 • Ökad arbetsro och mobilfria klassrum stärker lärandet
 • Säkra IT-miljöer för alla barn och unga
 • Kalla det inte mobbning –hot och misshandel är brott som ska polisanmälas
 • Trygga skolmiljöer med matro, och fräscha toaletter
 • Lätt att välja om och lära nytt – satsa på universitet i Nacka
 • Ett större utbud av kulturaktiviteter för unga
 • Starta ett nytt bibliotek på Kvarnholmen och fräscha upp biblioteket i Orminge
 • Nya konstverk i det offentliga rummet när Nacka växer

Läraryrket behöver ges högre status. Nacka ska vara en attraktiv, löneledande arbetsgivare för både lärare och förskollärare. Vi ska också ha lärarassistenter och utbildade barnskötare och fritidspedagoger.

Förskolan är det första steget i det livslånga lärandet. I förskolan läggs grunden för barnens skolgång med ett arbetssätt som präglas av en tilltro till barnets egen förmåga och lust att lära och utvecklas.

Nacka har många förskolor och skolor med olika pedagogiska inriktningar, profiler och driftformer. En mångfald av utförare ökar valfriheten och vi säger bestämt nej till regeringens förslag till vinsttak i skolan.

Trygga skolor ger arbetsro och upptäckarglädje samt främjar jämställdhet. I förskolan och skolan ska alla känna sig trygga. Elevhälsan ska tidigt upptäcka både fysisk och psykisk ohälsa, och fånga upp unga som riskerar att utveckla ett missbruk.

Vuxenutbildningen i Nacka är flexibel och med stora valmöjligheter. Du väljer själv anordnare samt om du t.ex. vill läsa på heltid, kvällstid, kvartsfart eller något annat. Det ska vara enkelt att välja om och lära sig något nytt. Även äldre ska kunna ta del av utbudet.

Vi har under perioden infört kulturcheckar, så fler barn och unga kan ägna sig åt olika sorters kulturverksamhet. Det är en bra start. Vi vill gärna se ett större kulturutbud även för vuxna – det ska vara enkelt att prova på något nytt.

Liberalerna gör Nacka bättre