Se alla

Sjukvård i tid – och tid i vården

Vården ska baseras på individens behov. Du ska själv få välja var du vill söka vård. Valfrihet i vården leder till hög kvalitet, fler aktörer och kortare köer. All vård i Stockholms län ska hålla hög kvalitet och vara baserad på forskning och evidens.

Liberalerna vill:

 

 • Bevara valfriheten i vården
 • Höj statusen för sjuksköterskor genom högre löner, framför allt specialistsjuksköterskor och barnmorskor. Utbildning ska löna sig.
 • Kortare vårdköer och fler vårdplatser
 • Avlasta läkare och sjuksköterskor genom enklare jobb som t.ex. vårdbiträden
 • Fler vårdplatser och fler äldrevårdplatser på Nacka sjukhus
 • Genomföra Vårdval Seniorvård för mer sammanhållen äldrevård
 • Plats för multisjuka äldre direkt på vårdavdelning
 • Hantera psykisk ohälsa seriöst och ge vård tidigt. Förbättra hjälpen till unga.
 • Utveckla Nacka sjukhus med fler verksamheter
 • Förbättrad samordning och samarbete mellan hemtjänst och hemsjukvård
 • Utveckla nya kontaktvägar till vården – digitalt ska vara en självklarhet
 • Alla ska ha rätt till fast husläkare

Satsa mer på att korta vårdköerna. Alla ska få vård inom en rimlig tid, och det ska finnas tillräckligt med vårdplatser! För att uppnå detta måste fler sjuksköterskor anställas, och då måste arbetsvillkoren förbättras så att fler lockas till yrket.

Liberalerna vill se mindre byråkrati och mer vård. Vi ska använda modern teknik för att förbättra vården och minska onödig arbetsbelastning.

Nacka sjukhus ska utvecklas med fler verksamheter. Det ligger bra till för både Nacka och Värmdöbor och kan avlasta Södersjukhuset. Nacka närsjukhus ska också utvecklas.

Genomför Vårdval Seniorvård som innebär bättre sammanhållen vård för äldre. Vi vill ha fler vårdplatser för äldre vid Nacka sjukhus och direktinläggning på vårdavdelning inom äldresjukvården. Alla ska ha rätt till en fast husläkare. För den med stora behov med många inblandade vårdgivare ska husläkaren fungera som en samordnare.

Ungas hälsa är viktig och vi vill se ett tätare samarbete mellan elevhälsan och primärvården. Den som mår dåligt ska tidigt erbjudas rätt vård. Psykisk hälsa för unga måste bli mer prioriterad och uppmärksammad, till exempel genom projektet YAM – Youth Aware of Mental Health – som är ett program som skulle kunna användas i alla Nackas skolor på sikt.

Liberalerna gör Nacka bättre.