Se alla

FÖRORTSLYFT FISKSÄTRA

Program för utbildning, jobb och trygghet i Fisksätra

Nedan kan du läsa Alliansen i Nackas program för att skapa ett jämlikt och tryggt Fisksätra

Med det här programmet tar vi initiativ för att fler ska trivas och känna sig trygga i Fisksätra. Området ska vara en blomstrande och attraktiv del av Nacka.

Det finns redan idag ett stort engagemang för Fisksätra och många trivs bra och är stolta över sitt område. Det är nära naturen, relativt bra kommunikationer och trevliga lägenheter. Många initiativ från civilsamhället bidrar till att skapa samhörighet och mening.

Dock finns också en annan bild. Polisen klassade Fisksätra som utsatt område i höstas. Orsaken är bl a en ökning av antalet grova brott, ”stor beredskap för våld”, ”tystnadskultur bland målsäganden och vittnen”, öppen droghandel och allt detta i kombination med låg socioekonomisk status. Senast i kvällen 9 februari i år sköts en ung man till döds utanför centrum. Otryggheten begränsar människors handlingsutrymme och gör att man avstår från att leva det liv man vill. Det kan vi aldrig acceptera. Om två år ska inte Fisksätra finnas med på listan över utsatta områden längre.

En analys av situationen i Fisksätra måste utgå från en bred bas av fakta och de presenterar vi nedan. Trots en rad insatser under många år är det bara att konstatera att situationen idag är klart sämre i Fisksätra än i övriga Nacka och att den inte förbättrats över tid. Arbetslösheten är hög, ohälsan stor och otryggheten utbredd. Nu måste vi på allvar vända utvecklingen.

1.       Fakta om Fisksätra

Fisksätra började byggas 1969 och var klart 1975 och är en del av det s.k. miljonprogrammet. Området har i princip sett likadant ut fram till 2014 när nya bostäder började byggas på Lännbohöjden. Det finns 3 200 bostäder i området – 2 575 hyresrätter, 85 bostadsrätter och 540 rad- och kedjehus.

Idag är knappt 8 000 personer folkbokförda i Fisksätra, 6 400 i flerbostadshusen och 1 500 i radhus- och kedjehusområdena. Befolkningsmässigt utgör Fisksätra 7,5 procent av Nacka.

Av de 6 400 personerna i höghusområdet har 5 100 utländsk bakgrund (80%), dvs är själva födda utomlands (3 700) eller med båda föräldrarna födda utomlands (1 400). 4 900 är svenska medborgare (77%). Ungefär 1 000 personer flyttar till eller från Fisksätra varje år. Det finns också en stor svart marknad för hyreslägenheterna. Fastighetsägaren Stena fastigheter återtar ca 100 lägenheter om året som olovligen hyrts ut i andra hand, men det finns ett stort mörkertal också.

Fisksätra Nacka
Medianinkomst (2019) 227 000 368 000
Öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd (mars 2021)
-antal personer 565 3 092
-andel av befolkningen 18-64 år 13,8% 4,9%
Antal arbetsplatser (2019) 900 35 600
Ohälsotal (antal dagar med sjukpenning och sjuk- och

aktivitetsersättning) (2020)

23,6 12,1
Ekonomiskt bistånd
-antal hushåll (2021) 189 848
-utbetalat bidrag (miljoner kronor, 2021) 11,4 57,8
Utbildningsnivå
Förgymnasial utbildning högst 9 år 1 004 (21%) 9 340 (12%)
2-årig gymnasial utbildning 1 084 (23%) 8 907 (12%)
3-årig gymnasial utbildning 1 004 (21%) 15 833 (21%)
Eftergymnasial utbildning 1 351 (29%) 38 007 (52%)
Uppgift saknas 288 (6%) 2 010 (3%)
Polisens trygghetsmätning 2021
Otryggt att gå ut på kvällen när det är mörkt (jmf m 2020) 39% (34%) 18% (19%)
Störd av stökiga grannar 35% (32%) 12% (13%)
Berusade personer som stör ordningen 37% (26%) 13% (10%)
Öppen droghandel 33% (29%) 11% (10%)
Folk som bråkar och slåss utomhus 40% (32%) 11% (11%)
Påträngande tiggeri 41% (61%) 36% (50%)
Anmälda brott (2020) 938 10 200

2.       Insatser hittills

En lång rad insatser har gjorts genom åren för att öka tryggheten och höja attraktionskraften i Fisksätra. Det finns anledning att se helheten i vad som gjorts och varför, för att kunna ta nya steg framåt.

2.1                 Fler bostäder och trevligare utemiljö

Ett program för Fisksätra antogs av kommunstyrelsen 2013 efter en omfattande dialog med Fisksätraborna. Avsikten med programmet var att slå fast en inriktning för att öka Fisksätras attraktionskraft. Det handlade bland annat om att göra centrum och stationen till en tydligare entré till området, att utveckla näringslivet, förbättra kollektivtrafiken, förbättra den offentliga miljön och mötesplatser, förbättra kopplingen till naturen, anlägga ny badplats och skapa en ny årsring av bostäder.

Som ett resultat av programmet har Fisksätra holme rustats upp och en ny badplats och rastplatser har anlagts. Kopplingen till Skogsö naturreservat har förbättrats genom en strandpromenad. Fisksätra Marina har utvecklats med fler verksamheter, både HAMN-museet och restaurangen Saltsjö Pir och andra företag. Piren har gjort det möjligt med ökad båttrafik.

Braxenparken rustades upp 2016 som en del av ”Utepaketet” som Alliansen kunde frigöra pengar till, tack vare en stor fastighetsförsäljning (som oppositionen motsatte sig).

Nya bostäder börjar byggas. Kommunfullmäktige antog en detaljplan för Fisksätra entré våren 2020, men det tog ett och ett halvt år innan den vann laga kraft. Detaljplanen gör det möjligt att bygga 400 bostäder (både bostadsrätter och hyresrätter) på parkeringsplatserna mellan centrum och Saltsjöbanan samt ett nytt äldreboende och 3 000 kvadratmeter lokaler i ett utbyggt centrum. Under hösten 2021 har mark- och ledningsarbeten pågått för att förbereda bygget.

Stena fastigheter, som äger marken, väntas starta bostadsbyggandet under våren 2022. Även centrum ska rustas upp. Totalt innebär detta miljardinvesteringar i nya bostäder och ett fräschare centrum i Fisksätra.

Nästa steg är att möjliggöra bostäder även på parkeringsplatserna vid södra delen av Fidravägen. Kommunstyrelsen antog ett start-PM för Fisksätra södra i mars 2021och i detaljplanearbetet ska man pröva möjligheten att bygga cirka 200 bostäder där.

2018 invigdes tre nya offentliga konstverk i Fisksätra, bl a en ny fontän på torget. Det var ett resultat av samarbete mellan kommunen (Konsten att skapa stad), Stena fastigheter m fl och Fisksätraborna var delaktiga i att rösta fram vilket konstverk man ville se på de olika platserna.

2.2                 Ny riktigt bra skola

Skolan har en avgörande betydelse både för individen och för ett områdes utveckling. Fisksätraborna utnyttjar valfriheten mest i Nacka och väljer i stor utsträckning skolor utanför det egna området. Det är bra för integrationen att elever möts, men urholkar samtidigt underlaget för skolorna i Fisksätra.

Tre kommunala skolor och två friskolor har successivt lagts ned i Fisksätra under de senaste 25 åren, i brist på barn och av kvalitetsskäl. Det är aldrig roligt att behöva lägga ned en skola, men 2019 var det nödvändigt. Fisksätraskolan hade under lång tid dragits med kvalitetsproblem, låga studieresultat, otrygghet och haft svårt att rekrytera både behöriga lärare och nya elever. Endast

92 av 750 elever i Fisksätra hade då valt Fisksätraskolan. Många valde i stället Igelbodaskolan, Saltsjöbadens samskola och Skuru skola.

Stora insatser hade tidigare gjorts för att göra Fisksätraskolan attraktiv, men de var inte långsiktigt framgångsrika. På 1990-talet gjordes exempelvis skolan om till Internationella skolan i Nacka (ISN), där en stor del av undervisningen drevs på engelska. I takt med större konkurrens från andra internationella skolor så minskade elevantalet och inriktningen fick avvecklas. 2017 och 2018 anlitades en professor i pedagogik för att hjälpa till att utveckla skolans arbete med vetenskaplig grund för att höja resultatnivån. Fisksätraskolan fick mer pengar än någon annan skola i Nacka, men redovisade ändå mångmiljonunderskott. I juni 2019 beslutade KS att lägga ned Fisksätraskolan.

Fisksätra behöver en riktigt bra och stimulerande skola som Fisksätraborna vill gå i. Därför gav vi samtidigt förutsättningar för Stiftelsen Viktor Rydberg skolor, en av Sveriges mest ansedda och välrenommerade skolaktörer, att etablera sig i gamla Fisksätraskolan. Stena fastigheter har rustat upp och byggt om lokalerna för att passa Viktor Rydbergs skola. Den nya skolan startade hösten 2021.

Likvärdighetsresursen i skolan har förändrats för att bl a förstärka språkstödet för nyanlända och inrätta ett nytt socioekonomiskt stöd i förskolan från och med 2022. Detta gynnar i hög grad eleverna i Fisksätra.

2.3                 Bättre idrotts- och kulturmöjligheter

Det ska finnas stora möjligheter för barn och unga att idrotta och utöva kultur i hela kommunen.

2015 tog Alliansen initiativ till att bygga en multisporthall i Fisksätra med inriktning mot friidrott. Sedan dess har innehåll, funktioner, storlek och exakt placering av hallen utretts. Kommunfullmäktige fattade ett slutligt inriktningsbeslut våren 2020 med innebörden att idrottsverksamheten bör samlas runt Fisksätra IP. Multisporthallen blir en tillbyggnad till dagens sporthall och kommer att ha viss friidrottsinriktning med sprintbanor, gropar för längdhopp, höjdhopp och stavhopp, samt även bl a sportgolv, gruppträningsrum, streetytor och fritidsgård. Dagens hall är 1 800 kvm och den nya blir ca 5 500 kvm, vilket innebär en ökning med 3 700 kvm och den blir alltså tre gånger så stor som dagens sporthall. Kommunen har anslagit investeringsmedel på 146 miljoner kronor och detta inkluderar även upprustning av dagens hall. Nu tas slutliga systemhandlingar fram och bygget planeras sätta igång i augusti 2022. Hallen beräknas vara klar sommaren 2024.

HAMN-museet startade 2014 och är en kombination av slagfältsmuseum och museum över platsen Fisksätra.

11-spelarfotbollsplanen på Fisksätra IP fick konstgräs 2020, vilket gör att den kan användas tre till fyra gånger mer än en fotbollsplan med naturgräs.

I samband med inrättandet av kundval Kulturskola 2018 beslutades också att det skulle finnas avgiftsfria kulturkurser med 500 platser och de drivs företrädesvis av Kulturskolan Darra musik och dans i Fisksätra på uppdrag av Nacka.

2.4                 Ökad trygghet och sociala insatser

Kommunen har under flera år ökat det brottsförebyggande arbetet, med särskild inriktning på Fisksätra.

I budgeten för 2018 tog vi fram ett trygghetspaket på 5 miljoner kronor årligen med en bred palett av brottsförebyggande insatser, bl a start av en social insatsgrupp, förstärkning av Polarna- verksamheten, trygghetsvärdar, kamerabevakning och stöd till nattvandrare. I 2019 års budget förstärkte vi trygghetspaketet med ytterligare 1 miljon kronor för att kunna satsa mer på trygghetsvärdar och väktare.

Tack vare den goda ekonomin i kommunen kunde vi 2020 inrätta fyra framtidsfonder för strategiska satsningar, varav en för att göra Nacka tryggare och säkrare. Hösten 2021 beslutade vi om trygghetspaketet 2.0 med dels 9,5 miljoner kronor från framtidsfonderna och dels 10 miljoner kronor i budgeten för 2022. Pengarna ska gå till ökade insatser mot droger, Kommunvakter, tryggare utemiljö, arbete mot hedersrelaterat våld och våld i nära relationer, få igång avhopparverksamhet och mer öppenvård för unga.

Polarna (kommunens förebyggande och uppsökande ungdomsverksamhet) fokuserar på Fisksätraområdet, liksom även SSPF (samverkan skola-socialtjänst-polis-fritid) och samordningen kring unga i riskzon.

Även de sociala insatserna i Fisksätra har förstärkts. 2017 startade Bryggan i Fisksätra, ett samarbete med Familjecentralen som bl a erbjuder föräldrastöd, rådgivning och kurativa tjänster. Kommunen ger också bidrag till Mamma United för att de ska kunna ha mammagrupper i Fisksätra och förbättra unga kvinnors hälsa.

Vi har förstärkt socialtjänstens resurser väsentligt de tre senaste åren, med ca 8 procents ökning varje år. Socialnämndens budget är 958 miljoner kronor, en ökning med 187 miljoner (24%) sedan 2019. Nu har man fått fler erfarna socialsekreterare som arbetar med barn- och ungdomsutredningar och det finns mer pengar för olika typer av sociala insatser. Sedan 2019 gör man hembesök hos nyblivna föräldrar tillsammans med barnhälsovården.

Sedan 2019 erbjuds familjer som söker ekonomiskt bistånd hembesök av socialsekreterare för att se om det finns behov av stöd och hur familjesituationen ser ut.

Droganvändningen i Nacka är oroande och ökande. 2018 antog kommunfullmäktige strategin ”Ett drogfritt Nacka för unga” med syfte att bryta ett ökande missbruk. 2021 fick socialnämnden 1 miljon kronor för ökat arbete och bättre samverkan med skolan. 2022 avsattes ytterligare 1,5 miljoner kronor från framtidsfonderna för att tillsammans med föreningslivet få fler att avstå droger.

I november ansökte kommunen, tillsammans med Stena fastigheter, om att få använda ordningsvakter i Fisksätra. Det är personer med befogenheter att kunna ingripa mot personer som till exempel uppträder störande. Något beslut från polisen finns inte än.

Vi har drivit på för kamerabevakning som ett sätt att öka tryggheten, både för att avskräcka från att begå brott och för att öka möjligheten att identifiera gärningsmän när brott begås. I dagsläget har Stena fastigheter 136 kameror på sina fastigheter i Fisksätra. Polisen hade tidigare kameror i området, men dessa togs ned hösten 2021. Alliansen har i budgeten avsatt pengar för att kunna sätta upp kommunala kameror, men vi har ännu inte fått tillstånd från staten för dessa.

Staten har tyvärr inte svarat upp mot de ökade kommunala insatserna. 2006 öppnade polisen ett lokalt poliskontor i Fisksätra, ett sätt att då möta stök och ordningsproblem. Polisen ville öka närvaron och förbättra den lokala dialogen och polisens kännedom om Fisksätra och Fisksätraborna. Trygghetsmätningar visade att tryggheten i Fisksätra ökade mest av olika motsvarande områden mellan 2006 och 2010. Det blev även mindre problem med nedskräpning, skadegörelse, oro för inbrott mm (BRÅ 2010). Dessvärre stängdes senare polisstationen. Sedan Socialdemokraterna tog över regeringsmakten ser vi tyvärr färre poliser. Var femte polis i Nacka har försvunnit sedan 2015, vilket är kännbart för hela Nackasamhället men kanske främst för Fisksätra. Det blir helt enkelt färre poliser som kan bygga förtroende och vara synliga i Fisksätra.

2.5                 Saltsjöbanan blir bättre

Saltsjöbanan är en viktig pulsåder för Fisksätra. 2013 fattade Alliansmajoriteten i dåvarande landstinget ett inriktningsbeslut om att rusta upp Saltsjöbanan och öka tillgängligheten. Man har successivt installerat ett nytt säkerhetssystem, bytt ut det gamla signalsystemet och byggt nya uppställningsspår för att få plats med fler tåg.

I mars 2021 antogs en detaljplan för Fisksätra station, vilket behövs för att kunna bygga mötesspår så att man kan köra tågen oftare. Det arbetet kommer igång 2023 och hela upprustningen beräknas vara klar 2026 och då ska tågen kunna gå i tätare trafik, var 12:e minut i stället för dagens var 20:e minut.

Alliansen i regionen har också beslutat att köpa in nya moderna vagnar, så att Saltsjöbanan blir bekvämare, fräschare, tryggare och mindre bullrig.

3.       Nu gör vi ett riktigt lyft tillsammans!

Framgångsrikt förändringsarbete tar tid. Man måste arbeta metodiskt, strukturerat, evidensbaserat, tålmodigt och med långsiktigt perspektiv. Med avstamp i det som redan pågår så behöver mer göras för att Fisksätra ska bli det attraktiva och trygga område vi vill att det ska vara. Det finns inte EN åtgärd som isolerad kommer att vända utvecklingen utan det krävs en bredd av insatser. Vi behöver lära av framgångsrikt arbete på andra håll, t ex hur man gjort i kommuner som inte längre finns kvar på polisens lista över utsatta områden och hur man lyckats bryta negativa utvecklingar i andra länder.

Det är viktigt att de som bor och verkar i Fisksätra är delaktiga och drivande i förändringen. Fisksätra-Akademin är en arena som samlar olika engagerade aktörer som vi vill bygga vidare på. Fastighetsägare, skola, idrottsföreningar, nattvandrare, handlare, religiösa samfund, polis, fritidsgård, bibliotek – alla är viktiga och behövs!

En viktig del i det vidare arbetet måste vara att arbeta med värderingar och att få in barn och unga på rätt väg från början, att stärka deras moraliska kompass att ”göra rätt”. Det handlar om att stärka och tydliggöra föräldrarnas roll och ansvar men också om att även skolan, föreningar och andra sänder samma signaler.

Här pekar vi ut 27 konkreta åtgärder som bör prövas.

3.1                 En attraktiv skola mitt i byn

Fisksätra är i stort behov av en välfungerande skola av hög kvalitet, som verkligen kan ge ungdomarna de kunskaper de behöver och ingjuta framtidstro och hopp. Man behöver särskilt arbeta med svenska språket, det är en nyckel till framtiden.

 1. Förstärkt språkstöd i skolan. Tidigare har utbildningsnämnden förstärkt den särskilda nyanläda-resursen för att de många flyktingbarn som Nacka tog emot 2015-2018 skulle få bra start och snabbt lära sig Nu har flyktingmottagandet minskat, men behovet av språkstöd är fortsatt stort även efter de 4 år som nyanlända-resursen utgår. Nyanlända-resursen utgår idag inte till elever i förskoleklassen, utan bara från årskurs 1, vi ser ett behov att förstärka de tidiga insatserna och att förskoleklasseleverna därför bör inkluderas. Vi tror att skolor med stor andel elever med utomeuropeisk bakgrund har en större utmaning än andra skolor. Detta bör rendera högre strukturtillägg för dessa elever. Utbildningsnämnden bör därför se över strukturtillägget så att en sådan variabel införs och det kommer i stor utsträckning elever som bor i Fisksätra till del, men är så klart konkurrensneutralt i förhållande till var man går i skola och om det är en kommunal eller fristående skola. Vi vill att utbildningsnämnden tillförs 7 miljoner kronor för detta från 2022 och nämnden vid behov återkommer i budgetprocessen för 2023 med en närmare analys av resursbehov och eventuella förändringar av likvärdighetsresursen så att de elever som verkligen har störst behov också träffas av detta extra stöd.
 2. Lässatsning på biblioteket. Biblioteket i Fisksätra bör få ett särskilt uppdrag att arbeta med läsförståelse och språkutveckling för barn i förskolan och
 3. Läxhjälp på biblioteken/fritidsgård. Det är bevisat att investering och engagemang i skolarbetet skyddar mot social problematik och Ett sätt för eleverna att lyckas bättre är om de kan få läxhjälp på biblioteken och fritidsgården i Fisksätra, utöver den som erbjuds i skolorna.
 4. Sommarskola för sommarjobb. Gymnasieexamen är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Fler barn i Fisksätra än resten av Nacka går ut gymnasiet utan godkända betyg i svenska, engelska och Vi anser att den som inte är godkänd i dessa ämnen, men söker ett kommunalt sommarjobb, ska gå två veckors sommarskola för att få sommarjobb av kommunen. Detta i syfte att också få godkända betyg.
 5. Språksatsning i förskolan. I 2022 års budget införde vi ett nytt socioekonomiskt stöd i förskolan. De resurserna bör styras mot mer träning i svenska språket, så att barnen kommer ännu bättre förberedda till

3.2                 Bryt utanförskapet med fler i jobb

Jobb är grunden för inkludering i samhället. Arbetslöshet å andra sidan skapar utanförskap och fattigdom, en känsla av att inte vara behövd.

 1. Öppen förskola för språk och Hos öppna förskolan finns det goda möjligheter att nå utrikes födda kvinnor och främja deras integration i samhället. Öppna förskolan kan också skapa förutsättningar för ett ökat deltagande i förskolan för deras barn. Det behövs en öppen förskola där också svenskundervisning riktat mot föräldrarna arrangeras. Den kan företrädesvis placeras i Fisksätra.
 2. Riktade sommarjobb mot Fisksätras ungdomar. Sommarjobb anordnade av kommunen kan i högre grad riktas mot det kompensatoriska uppdraget, så att ungdomar som har extra svårt att få tag på ett sommarjobb prioriteras. Dessutom bör kommunen mer aktivt arbeta med att söka upp dessa
 3. Ökat entreprenörskap. Se över möjligheten att starta upp projekt med starta-eget-kurser, främst för arbetslösa men också för
 4. Stärkta arbetsmarknadsinsatser. Eftersom många i Fisksätra är arbetslösa behöver ansträngningarna att få ett jobb öka. Kommunen, jobb- och utbildningsexperterna och Arbetsförmedlingen måste arbeta tillsammans för att bättre nå boende i Fisksätra att ta del av vuxenutbildning och Särskilt bör man erbjuda utbildningar i bristyrken, t ex till undersköterska, kock, byggnadsarbetare och busschaufför.
 5. Fler lokala jobb. Det behövs fler jobb i Fisksätra. Det kan tillkomma genom det nya verksamhetsområdet, det ut- och ombyggda centrumet, och lokaler i bottenvåningarna på de nya husen och det är mycket angeläget att arbetet med detta
 6. Rätt stöd genom hembesök. Se om det går att i högre grad fokusera socialtjänstens hembesök hos försörjningsstödstagare i Fisksätra, i syfte att se om det behövs mer stöd.
 7. Generös med vuxenutbildning men tuff med bidrag. Nacka är en av Sveriges mest generösa kommuner när det gäller vuxenutbildning och det ska vi fortsätta Det är bra att människor utbildar sig och tar ansvar för sin egen framtid och ekonomi. Samtidigt ska en stram bidragspolitik föras. Ekonomiskt bistånd ska vara en absolut sista åtgärd när andra inkomstmöjligheter inte finns, men ska också kombineras med krav på att aktivt delta i arbetsmarknads- eller utbildningsinsatser.

  3.3                 Ett upprustat, rent och snyggt Fisksätra med fler bostäder

Det behöver tillkomma nya och moderna bostäder med blandade boendeformer i Fisksätra. Det är viktigt för områdets karaktär, kommer öka attraktiviteten och tryggheten, och möjliggöra social rörlighet.

 1. Minskad segregation och lokala förebilder. Det ska vara möjligt att göra klassresor inom Fisksätra. I dag lämnar Fisksätrabor området i jakten på en bostadskarriär. Det ökar segregationen, och dessa personer kan inte heller fungera som lokala förebilder i området. De befintliga billigare hyresrätterna i Fisksätra behöver därför kompletteras med ny och blandad bebyggelse för att området ska bli attraktivare och Nya bostäder behövs också för att öka kundunderlaget för butikerna i centrum. Utan fler bostäder och fler boende kommer handlarna att ha svårt att överleva.
 2. Nya bostadsrätts- och ägarlägenheter. Vi anser att tillkommande bebyggelse ska koncentreras på bostadsrätts- och ägarlägenheter för att ge en ökad bostadsblandning i området och minska segregationen, då nästan alla bostäder i övrigt i Fisksätra är hyresrätter.
 3. Upprustade, rena och snygga entréer. Vägen in till Fisksätra ska vara trevlig, oavsett om man tar bil, buss eller tåg. Det ska vara rent och fräscht vid stationen och runt centrum och vägen
 4. Gamla Alléskolan. Kommunen behöver gå vidare med planläggning på nedlagda Alléskolans tomt för att förhindra att det blir ett tillhåll för kriminalitet eller en otrygg och stökig Det kan vara lämpligt att pröva småskalig bostadsbebyggelse och kanske i kombination med lämpliga arbetsplatser som inte konkurrerar med servicen i centrum.
 5. Fisksätra Södra. Kommunen behöver fullfölja detaljplanearbetet med nya bostäder. Ambitionen är att nya bostäder ska kunna byggas där med inflyttning under
 6. Nytt äldreboende. Det ska tillkomma ett äldreboende i Fisksätra, utöver den som redan finns på Båthöjden. Det ger möjlighet för fler seniora Fisksätrabor med behov av särskilt stöd att bo kvar i området, och ha nära till sin familj och vänner. Stena fastigheter har just tecknat avtal med Blomsterfonden om att de ska driva äldreboendet med 84 Vi vill att kommunen ska vara så behjälplig man kan för att det nya äldreboendet kan öppna 2024.
 7. Ny förskola. En ny förskola med nästan 2 000 kvm förskolegård ska Det ska finnas gott om utrymme för lek. Befintlig gårdsmiljö ska då rustas upp och tillföras bättre möjligheter för odling.
 8. Utred Gröna Dalen. Kopplingen mellan Fisksätra och Saltsjöbaden via Gröna Dalen behöver förstärkas. Området behöver göras tryggare och leda till fler kontakter mellan områdena. Vi vill starta ett förutsättningslöst detaljplanearbete för området. Isoleringen av Fisksätra var inte rätt. Det är viktigt att invånarna i både Fisksätra och Saltsjöbaden involveras i det
 9. Villa Kaprifol behöver rustas upp och användas. Villa Kaprifol får enligt detaljplanen användas som samlingslokal och för rekreation men har ett stort renoveringsbehov. Huset byggdes på 1930-talet och är det äldsta som finns kvar i Fisksätra, vilket gör det bevarandevärt. Huset står tomt idag, men bör komma till användning Kommunen behöver hitta en lämplig samarbetspart för utveckling av fastigheten. Vi ser framför oss publika ändamål, t ex café, klubblokal för en idrottsförening eller samlings- och möteslokal.

3.4                 Mer ordning och trygghet

 1. Haverikommission. Polisen har arbetat snabbt och målmedvetet med att gripa misstänkta förövare till förra veckans tragiska dödsskjutning. Sex personer är häktade och ytterligare en är misstänkt för delaktighet men försatt på fri Samtidigt finns det skäl att inte bara utreda det brottsliga händelseförloppet och skuldfrågan, utan också gå till botten med bakgrunden och vad man känt till om gärningsmännen och brottsoffret. Vilka har varit kända av polisen och socialtjänsten tidigare? Finns orosanmälningar från t ex de inblandades skolor? Vilka insatser har gjorts? Vi behöver en ”haverikommission” för att lära av händelsen så att den inte upprepas.
 2. Fler poliser. Polisen har en avgörande roll i både brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete. Det viktigaste är att staten omedelbart flyttar fram positionerna genom att polisen ökar närvaron i Fisksätra. De ska vara närvarande och patrullerande för att både lära känna området och Fisksätraborna och bygga förtroende och kontakter. De måste arbeta långsiktigt och inte bara med enstaka punktinsatser eller utryckningar när något händer. Tryggheten i området har minskat sedan polisen lade ned sitt lokalkontor, nu måste det bli en vändning. När vi nu visar en tydlig avsikt att öka kommunens insatser måste även staten och polisen göra det.
 3. Fler kameror. Polisen och andra aktörer måste få upp fler kameror i centrum och området. Kommunen ska snarast sätta upp kameror på bron mellan centrum och perrongen. SL/Trafikförvaltningen bör installera kameror på perrongen och i tågen.
 4. Kommunvakter på plats. De nya kommunvakterna bör ges i särskilt uppdrag att närvara och arbeta i Fisksätra. De bör också ha en koppling till ordningsvakterna.
 5. Brottsförebyggande arbete med handlarna i centrum. Vi vill hjälpa restauranger och butikerna så att det blir lugnt och tryggt i centrum och att de inte utsätts för brott och
 6. Nolltolerans mot droger. All form av öppen droghandel måste omedelbart stoppas, här kan både kameror, trygghetsvärdar och fritidsgårdar Polisen måste prioritera dessa brott för att inte fler ska ledas in på den vägen. Vi ser gärna poliser eller ordningsvakter med knarkhundar i området.

4. Finansiering och genomförbarhet

För att hålla ihop alla insatser i Fisksätra tror vi att kommunen behöver tillsätta en särskild samordnare. En ”motor” som kan driva på, ta initiativ, ha kontakt med och samordna insatser mellan olika aktörer för att få större kraft i arbetet.

För att kunna genomföra ytterligare insatser behövs en resursförstärkning. Vi föreslår nu att 10 miljoner kronor avsätts för detta årligen. 7 miljoner kronor öronmärks för likvärdighetsresursen i skolan och övriga pengar bör finansiera Fisksätrasamordnaren och som smörjmedel för att få igång fler aktiviteter och samordna olika aktörer. Därutöver finns ordinarie resurser i nämndernas budgetar där fokus på Fisksätra bör öka. I den mån det behövs ytterligare resurser för att genomföra det vi skisserar ovan i de 27 förslagen så får nämnderna återkomma.

Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande

Hans Peters (C), kommunalråd

Gunilla Grudevall-Steen (L), kommunalråd

Karin Teljstedt (KD), kommunalråd