Se alla

Ett samhälle för alla

Alla människor ska kunna leva livet fullt ut efter sina drömmar och ha rätten att ses som individer med egen kraft och förmåga att forma sina liv. Alla människor i Sverige ska ha möjligheten att nå sina mål. Oavsett var de kommer ifrån och vilka drömmar de än bär på. Men ibland behöver vi människor stöd.

Liberalerna vill:

 

 • Utveckla samverkan mellan socialtjänst, andra myndigheter och organisationer för att effektivt kunna hjälpa människor
 • Upptäcka riskbeteende tidigt så åtgärder kan sättas in
 • Utveckla samarbetet mellan socialtjänst och skola
 • Snabbt följa upp barn och unga som riskerar att utveckla missbruk
 • Öka stödet till Polarnas verksamhet
 • Trenden mot ökad användning av droger och alkohol ska brytas
 • Alla barn ska få det stöd de har rätt till i skola och förskola
 • Förbättra samordningen av insatser för barn med funktionsnedsättning
 • Tillgänglighet i stadsplaneringen ska prioriteras
 • Fler tillgänglighetsanpassade sittplatser och rullstolsramper vid badplatser
 • Bevara LSS och personlig assistans för alla som behöver det
 • Nacka ska erbjuda korttidsboende och daglig verksamhet i kommunen
 • Låt kunden själv bestämma hur ledsagartid ska användas
 • Utveckla stödet till anhöriga
 • Motverka diskriminering mot människor med funktionsnedsättning
 • Kundval i färdtjänstutbudet och flexibel och mer generös resetilldelning
 • Stärkta insatser mot våld i nära relationer
 • Ökat stöd till kvinnojourer
 • Tillgängliga och anpassade omklädningsrum i Nackas fritidsanläggningar
 • Arbeta mer strukturerat med HBTQ-frågor
 • Värna barnets rätt till trygghet och jourfamiljer

En central del av Liberalernas politik är att alla har ett gemensamt ansvar att stödja, hjälpa och förbättra livet för dem som lever i utanförskap, hemlöshet eller missbruk. Människor med funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra, med samma rättigheter och skyldigheter. Nacka ska vara ett samhälle för alla.

I ett samhälle för alla är arbetslösheten låg. Att ha ett jobb eller vara företagare ger varje människa självkänsla och gemenskap med andra. Om fler människor arbetar blir det mer resurser till skola, sjukvård och omsorg.

Varje barn har rätt att växa upp i trygghet och utsatta barn har rätt till bra stöd. Vi ska tidigt upptäcka och ta tag i problem. Barn som är placerade av socialtjänsten ska få extra stöd för att klara skolgången och nå kunskapsmålen.

Den om utsätts för våld i nära relationer behöver ett starkare stöd. Vi vill sätta elektronisk fotboja på fler gärningsmän och öka den skyddade zonen vid kontaktförbud. Det är aldrig offrets frihet som ska begränsas!

Den personliga assistansen hotas av den rödgröna regeringen. Vi kan inte acceptera det. Människor med funktionsnedsättning har samma rätt till ett självständigt liv som andra.

Vår stadsplanering och allmänna lokaler ska vara tillgänglighetsanpassade.
Alla ska ha frihet att röra sig i vår kommun!

Liberalerna gör Nacka bättre.